Daily Wins Cấp Độ 2 Slide

Daily Wins

25/3/2024 – 24/3/2025

Giải Đấu Slots Mỗi Ngày

Cấp Độ 2: Làn Quay Thàng Cao Nhàt
Từ Thứ 2, ngày 29 tháng 4 2024, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 27 tháng 5 2024, 17:59 (GMT+8)

Cấp Độ 3: Làn Quay Thàng Cao Nhàt
Từ Thứ 2, ngày 27 tháng 5 2024, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 24 tháng 6 2024, 17:59 (GMT+8)

Cấp Độ 4: Làn Quay Thàng Cao Nhàt
Từ Thứ 2, ngày 24 tháng 6 2024, 18:00 (GMT+8)
Đến Thứ 2, ngày 29 tháng 7 2024, 17:59 (GMT+8)

Cấp Độ 2

Giải đấu mỗi ngày -
Lần quay thắng cao nhất

221,400,000 VNĐ MỖI NGÀY
Kết thúc trong 1 tuần

Giải Thưởng

1
-
2 - 3
-
4 - 5
-
6 - 15
-
16 - 50
-
51 - 150
-
151 - 700
-
701 - 4000
-
Cấp Bậc
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
Cấp Độ 3
Cấp Độ 4