Daily Wins Mega Gacor Cấp Độ 4 Slide

Daily Wins Mega Gacor

25/3/2024 – 24/3/2025

Giải Đấu Slot Mỗi Ngày

Cấp Độ 4 Tính Hệ Số Thắng
Từ Thứ 2, ngày 24 tháng 6 2024, 17:00 (GMT+7)
Đến Thứ 2, ngày 29 tháng 7 2024, 16:59 (GMT+7)

Cấp Độ 5 Tính Hệ Số Thắng
Từ Thứ 2, ngày 29 tháng 7 2024, 17:00 (GMT+7)
Đến Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8 2024, 23:59 (GMT+7)

Cấp Độ 6 Tính Hệ Số Thắng
Từ Thứ 2, ngày 26 tháng 8 2024, 17:00 (GMT+7)
Đến Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 2024, 23:59 (GMT+7)

Cấp Độ 4

Giải Đấu Hàng Ngày
Tính Hệ Số Thắng

368,316,000 VNĐ mỗi ngày
Kết thúc trong 2 tuần

Giải Thưởng

1
-
2
-
3
-
4 - 5
-
6 - 15
-
16 - 50
-
51 - 200
-
201 - 1500
-
1501 - 8000
-
CẤP BẬC
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
Cấp Độ 5
Cấp Độ 6